Διοίκηση Σχολής

Κοσμήτορας

Επικεφαλής της Διοίκησης της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής. Η θητεία του είναι τριετής. Διευθύνει τη Σχολή και προΐσταται των υπηρεσιών του, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία και την ποιότητα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών διαδικασιών του, εκπροσωπεί τη Σχολή στη Σύγκλητο, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της.


Κοσμήτορας Σχολής
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής,
210 772 3871
210 772 3872
dean@arch.ntua.gr

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας Γραφείου Κοσμήτορα

  • Άννα Γκουτίδη, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 3872 210 772 3873

Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας αναπληρώνει τον Κοσμήτορα όταν αυτός δεν είναι διαθέσιμος.


Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής
Γεώργιος Παρμενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
210 772 3848
vicedean@arch.ntua.gr

Γενική Συνέλευση Σχολής

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση. Απαρτίζεται από όλα τα Μέλη ΔΕΠ της Σχολής, καθώς και από έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. ορίζονται από το Ν. 4009/2011, καθώς και από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΕΜΠ.