Κατάθεση δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή κατόπιν ένστασης για το ακαδ.έτος 2016 - 2017

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09.12.2016

 

Αθήνα, 09 Δεκεμβρίου 2016

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2016-2017

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

 

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή κατόπιν ένστασης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και των οποίων η ένσταση έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ. 206338/Ζ1/02-12-2016 Υ.Α. με θέμα « Κύρωση συμπληρωματικού ονομαστικού πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα αιτούντων μετεγγραφή» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής (Πατησίων 42, ισόγειο κτ.Τοσίτσα), την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 από 10.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.  προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν. 

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3330 ή 210 772 3332. 

 

Δικαιολογητικά:

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:
1. στη με αρ. 158978/Ζ1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β’) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα
     Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες»

2. στη με αρ. 166808/Ζ1/07-10-2016 «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού  έτους 2016-2017» εγκύκλιο, στο
     κεφάλαιο Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (σελ. 6-7).

3. στη με αρ. 206761/Ζ1/05-12-2016 εγκύκλιο «Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων ενστάσεων μετεγγραφής του ακαδ.έτους 2016-2017 – Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών»

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και εκκαθαριστικό σημείωμα του 2015.

 

Διαδικασία:

  1. Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
  2. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κυρωμένη από νόμιμη αρχή.
  3.  Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεν πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη Σχολή / Τμήμα Προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  4. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύναται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων αναλυτική βαθμολογία και οδηγό σπουδών της Σχολής/Τμήματος Προέλευσης.
  5. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ