Αποτελέσματα επιλογής διδασκόντων Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 23.1.2017

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση αρ. 5/18−1−2017) αφού έλαβε υπόψη:

1.   τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80

2.   την με α.π. 27088/30−11−2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάληψη δύο (2) θέσεων διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016−2017

3.   τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής

4.   τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

5.   την απόφαση της 6ης/2016 συνεδρίασης Συγκλήτου στις 8−11−2016

6.   την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 407/80

 

και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη των:

α) κ. Κακάβα Σπυρίδωνα  και

β) κ. Ψυχογυιού Δημητρίου

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016−2017, με δυνατότητα ανανέωσης, με γνωστικό αντικείμενο: "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ", για τη διδασκαλία των μαθημάτων "Οικοδομική 2" και "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α".