Προκήρυξη 45ου τακτικού προγράμματος υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος Μποδοσάκη 2017-2018

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 12.12.2016
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά ή αλλοδαπά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές του πανεπιστημιακού τομέα των Α.Ε.Ι.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 17η Φεβρουαρίου 2017, μετά την οποία καμμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθ. 5, 106 74 Αθήνα. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο.
Η υποβολή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι αποδεκτή.
Στα συνημμένα, θα βρείτε:
  • Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το οποίο περιλαμβάνει τα επιλέξιμα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακών σπουδών, τις γενικές προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών, τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά  που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του υποψήφιου υπότροφου, τη διαδικασία επιλογής καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποψηφίου.
  • Την αίτηση χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών και τα έντυπα συστατικών επιστολών

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και πριν επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα, σας προτρέπουμε να μελετήσετε το έντυπο «Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (FAQ)» .

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Β' 5
106 74, Αθήνα
Τηλ. +30-210-3237973, +30-210- 3237804
Fax  +30-210-3237976
http://www.bodossaki.gr
www.facebook.com/bodossakifoundation
https://twitter.com/bodossaki