Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής 2017 [συμπλήρωση για Πρόγραμμα Ελλάδας – Γερμανίας]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 05.5.2017

Συμπληρώνεται η υπ΄αριθμόν πρωτοκόλλου 32237/Ζ1/28-02-2017 «Πρoκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2017» στο τέλος του κεφαλαίου Α, ως εξής: 

  1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • Οκτώ (8) θέσεις : Ερευνητικό Προσωπικό Ακαδημίας Αθηνών-ΔΕΠ-ΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-Υποψήφιοι Διδάκτορες.
  • Διάρκεια παραμονής: Μέχρι δέκα (10) ημέρες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. πρωτ. 32237/Ζ1/28-02-2017 απόφαση-Προκήρυξη (ΑΔΑ:6ΗΤΛ465ΠΣ-Μ6Β).