Κρίσεις αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων Τομέα III 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 15.6.2017

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Σχολής, συνεδρία αρ.11/14-06-2017, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ΙΙΙ "Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός", συνεδρίαση 09/06/2017, αποφάσισε την αποδοχή των νέων Υποψηφίων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Όσοι υποψήφιοι/-ες έγιναν δεκτοί/-ες οφείλουν να επικοινωνήσουν με το μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί ως σύμβουλος για να προχωρήσουν στην συγκρότηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (ημερομηνία που αποτελεί την επίσημη έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής) και στην πρώτη συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής να οριστικοποιηθεί ο τίτλος της διατριβής.

Οι δύο ανωτέρω διαδικασίες απαιτούν την έγκριση της Γ.Σ. του Τομέα και της Σχολής και αποτελούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις απαραίτητες προϋποθέσεις έναρξης της διδακτορικής διατριβής.

Σε όλους/όλες τους/τις υποψήφιους/-ες θα κοινοποιηθεί (μέσω e-mail) η απόφαση της Σχολής και σε όσους/όσες δεν έγιναν δεκτοί θα επιστραφούν τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν μαζί με την αίτησή τους.

Συνημμένα Αρχεία: