Υποτροφίες (100) αριστείας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα Ι.Κ.Υ.-Siemens 2016-2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19.7.2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της με αριθ. 118318/Ζ1/12-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2424/Β’τ/14-07-2017 ΦΕΚ) προκηρύσσει συνολικά 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2016-2017, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:

- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ

- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

- 25 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η Ιουλίου 2017.

Πληροφορίες για την:

αξιολόγηση των υποψηφίων

Αν.Προϊσταμένη Τμήματος: Άννα Χριστοδούλου, τηλ.: 210 3726327, acrhris@iky.gr

Σταυρούλα Σωτηροπούλου, τηλ.: 210 3726395, sotiropoulou@iky.gr

Κατερίνα Γιάννου, τηλ.: 210 3726394, katgiannou@iky.gr

Μαρία Ερωτοκρίτου, τηλ.: 210 3726350, mariaeroto@iky.gr

παρακολούθηση φυσικού / οικονομικού αντικειμένου των υποτρόφων

Ειρήνη Σταμογιώργου (210 3726306, estamo@iky.gr)