Εγγραφή των εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 14.9.2017

Η εγγραφή των εισαγομένων στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.151/149796/Α5/11-09-2017 Υπουργική Απόφαση «Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των Αποφοίτων Λυκείων η αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018», θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 22-09-2017 έως και την Παρασκευή 29-09-2017.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία της Σχολής (ώρες 12:00 έως 14:00) σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία