Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Πρόγραμμα διπλωματικών περιόδου Οκτωβρίου 2017 [30/10-10/11]

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 18.10.2017

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών για την περίοδο Οκτωβρίου 2017για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα. Όσοι/ες παρουσιάσετε διπλωματική εργασία θα πρέπει:

(α) πριν την παρουσίαση: να καταθέσετε το τεύχος της διπλωματικής σας (σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά) στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν παρουσιάσετε.

(β) μετά την παρουσίαση:

  1. Να υποβάλετε τη διπλωματική στο Dspace σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στο σχετικό ιστότοπο [https://dspace.lib.ntua.gr/]
  2. Να καταθέσετε στη βιβλιοθήκη 1 αντίτυπο και 1 cd, απ΄όπου θα παραλάβετε 2 βεβαιώσεις
  3. Να καταθέσετε στη Γραμματεία
    • Τις 2 βεβαιώσεις που παραλάβατε από τη βιβλιοθήκη
    • 1 αίτηση διπλωματούχου
    • 1 φωτογραφία

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για την αναγόρευση σας.

Συνημμένα Αρχεία: