Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 05.3.2018

Προκήρυξη μίας (1) θέσης για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, του άρθρου 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του Ν.4485/2017 όπως ισχύουν, καθώς και την Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ (Συνεδρίαση 13/11/2017), με μισθολογική αντιστοιχία της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, με δυνατότητα ανανέωσης, με γνωστικό αντικείμενο:

  • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής "Οικοδομική 2" και "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α" καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πατησίων 42

106 82 Αθήνα

κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

12:00 − 14:00

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  19−03−2018