Πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 07.3.2018

Προκήρυξη μίας (1) θέσης για την πρόσληψη Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκε (περ. α΄ και γ΄) και ισχύει με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, με δυνατότητα ανανέωσης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου, στα παρακάτω μαθήματα:

  1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 2
  2. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 6

Επίσης, ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος θα υποστηρίξει την εκπόνηση διαλέξεων και διπλωματικών εργασιών.

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πατησίων 42

106 82 Αθήνα

κτήριο Τοσίτσα, Ισόγειο

12:00 − 14:00

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:  21−03−2018