Υποτροφίες (4) μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εσωτερικού Κληροδοτήματος "Ζωής Σούτσου" 2016-2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 19.4.2018
Το Ίδρυμα "Ζωής Σούτσου" προκηρύσσει τη χορήγηση, με επιλογή, τεσσάρων (4) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια.
Οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη.
Συνημμένα Αρχεία: