Επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια 2018

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 20.4.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Φοιτητικής Λέσχης (Φ.Λ.) ΕΜΠ, κατά τη συνεδρίαση της 19/12/2017, αποφάσισε τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών ανά Σχολή για την επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) σε συνέδρια (βάσει του προβλεφθέντος κονδυλίου (Κ.Α. 0857) στο σχέδιο Προϋπολογισμού της Φ.Λ. οικονομικού έτους 2018 και του ισχύοντος αλγορίθμου, συνυπολογίζοντας τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του έτους 2017).

Το χορηγηθέν ποσό για την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και για το οικονομικό έτος 2018 ανέρχεται συνολικά σε 4.250,00 €.

Κάθε Υ.Δ. δικαιούται οικονομικής ενίσχυσης για ένα (1) συνέδριο εξωτερικού και ένα (1) συνέδριο εσωτερικού κάθε χρόνο.

Οι αιτήσεις θα εγκρίνονται μέχρι της απορροφήσεως του ποσού που έχει κατανεμηθεί στην Σχολή.

Ως προς τη διαδικασία:

  1. Πριν την πραγματοποίηση του συνεδρίου και προκειμένου να εγκριθούν εγκαίρως, ο/η Υ.Δ. δύναται να καταθέσει στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας της Σχολής την αίτηση (υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες), συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην σχετική αίτηση (1η σελίδα).
  2. Η αίτηση θα εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανά συνέδριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
    200,00 € για συνέδρια εσωτερικού ή/και
    500,00 € για συνέδρια εξωτερικού.
  3. Μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου και εντός προθεσμίας ενός μηνός, ο/η Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλλει στη Φ.Λ. σε πρωτότυπα και αποκλειστικά στο όνομά του/της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην σχετική αίτηση (2η σελίδα).