Αποτελέσματα επιλογής διδάσκοντα Π.Δ. 407/80

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27.4.2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση αρ. 14/25−04−2018) αφού έλαβε υπόψη:

  1.  τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80
  2.  την με α.π. 10317/02−03−2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάληψη μίας (1) θέσης διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017−2018
  3.  τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής
  4.  τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
  5.  την απόφαση της 11ης/2017 συνεδρίασης Συγκλήτου στις 13−11−2017
  6.  την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 407/80

και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη του κ. Κουιμτζόγλου Τιμολέοντα, βάσει του Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, με δυνατότητα ανανέωσης, με γνωστικό αντικείμενο "Οικοδομική", για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής "Οικοδομική 2" και "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6Α" καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικού έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.