Αποτελέσματα επιλογής ακαδημαϊκού υποτρόφου

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 27.4.2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συνεδρίαση αρ. 14/25−04−2018) αφού έλαβε υπόψη:

  1.  τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013, αναριθμήθηκε σε παράγραφο 7 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016, εν συνεχεία αντικαταστάθηκε (περ. α΄ και γ΄) και ισχύει με το άρθρο 19 του Ν. 4452/2017
  2.  την με α.π. 10693/05−03−2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017−2018
  3.  τις άμεσες διδακτικές ανάγκες της Σχολής
  4.  τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
  5.  την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πρόσληψη ενός (1) Ακαδημαϊκού Υποτρόφου

και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε την πρόσληψη της κας Λάσκαρη Άννας, ως Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017−2018, με δυνατότητα ανανέωσης, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου, στα παρακάτω μαθήματα:

  • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ 2
  • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 6