Υποτροφίες (5) μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εσωτερικού Κληροδοτήματος "Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη" 2016-2017

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 25.4.2018

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας με καταγωγή από την Πελοπόννησο για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη» για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε ημεδαπά Πανεπιστήμια, προτιμώμενων των πτυχιούχων Γεωργικών και Κτηνιατρικών Σχολών.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας και η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα Αρχεία: