Υποτροφίες (9) μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Ιδρύματος Ευγενίδου 2018-2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 26.4.2018

Το Ίδρυμα Ευγενίδου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εννέα (9) υποτροφίες, από τις οποίες:

  • Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας ενός (1) έτους, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (στα γνωστικά αντικείμενα του ΕΜΠ) και
  • Έξι (6) υποτροφίες διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο τριών ετών, για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στο ΕΜΠ υπό την προϋπόθεση της ετήσιας αποδεδειγμένης επιτυχούς συνέχισης των διδακτορικών σπουδών.

Για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (υποτροφίες εξωτερικού) το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€).

Για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στο ΕΜΠ (υποτροφίες εσωτερικού) το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00€).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι την 8η Ιουνίου 2018.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν την 27η Ιουνίου 2018 και οι συνεντεύξεις την 28η Ιουνίου 2018. Η εξεταστέα ύλη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου και στον ιστότοπο του ΕΜΠ την 24η Απριλίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου το αργότερο έως την 13η Ιουλίου 2018 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και ο τρόπος επιλογής αναφέρονται στην συνημμένη προκήρυξη.