Ορθή επανάληψη/ Προκήρυξη στο ΔΠΜΣ "Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός - Χώρος - Πολιτισμός"για το ακαδ.έτος 2018 - 2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη 15.5.2018

 

Κατόπιν συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. (συνεδρίαση 10ης/5/2018) η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διασχολικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», το οποίο οργανώνει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει μετά από επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

«Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός» στις κατευθύνσεις

Α       ‘Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής’

B       ‘Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού’.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλλουν από τις 8 Μαΐου μέχρι την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00 και μόνο την τελευταία μέρα 29 Μαΐου στις 10:00 με 12:00) στην Επιστημονική Γραμματεία τα  δικαιολογητικάτα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ:

Σοφία Αλεξανδροπούλου (γραφείο Τ104Β, τηλ. 210 772 2250,

 e-mail: salexandropoulou@arch.ntua.gr ),

και την ιστοσελίδα της Σχολής: www.arch.ntua.gr.