Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Ορθή επανάληψη/ Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Πολεοδομία - Χωροταξία" για το ακαδ. έτος 2018 - 2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη 15.5.2018

Κατόπιν συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. (συνεδρίαση 10ης/5/2018) η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και με τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διασχολικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο «Πολεοδομία – Χωροταξία» , το οποίο οργανώνει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει μετά από επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): «Πολεοδομία – Χωροταξία».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες να υποβάλλουν από τις 8 Μαΐου μέχρι την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρα 12:00 με 14:00 και μόνο την τελευταία μέρα 29 Μαΐου στις 10:00 με 12:00) στην Επιστημονική Γραμματεία τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ (Πατησίων 42, κτήριο Τοσίτσα, 1ος όροφος, αίθ. Τ104Α, τηλ. 210 772 3806, e-mail salexandropoulou@arch.ntua.gr και την ιστοσελίδα της Σχολής (www.arch.ntua.gr).