Υποτροφίες έρευνας Ι.Κ.Υ. Ουγγαρίας 2017-2018

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11.1.2018

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ουγγαρίας (Tempus Public Foundation) προκηρύσσει εκ νέου υποτροφίες για πραγματοποίηση έρευνας σε ουγγρικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι υποτροφίες μπορεί να είναι σύντομης (3-29 ημέρες) ή μεγαλύτερης διάρκειας (1-10 μήνες), ωστόσο στο πλαίσιο της παρούσας εκ νέου προκήρυξης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στο Tempus Public Foundation (www.scholarship.hu).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο, καθώς και το σχετικό "Οδηγό για την ηλεκτρονική αίτηση" στο http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 29η Μαρτίου 2018.

Συνημμένα Αρχεία: