Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής 2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.5.2018

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει σαράντα οκτώ (48) θέσεις στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2018.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής της αίτησης, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής, καθώς και οι λοιπές σχετικές πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα Αρχεία: