Πρόσκληση παροχής επικουρικού-διδακτικού έργου 2018-2019 [χειμερινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09.7.2018

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί σπουδαστές/ριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα και τα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην σχετική προκήρυξη, καλούνται:

  • να υποβάλουν από την Τρίτη 10/07/2018 έως και την Τετάρτη 25/07/2018 ή
  • να αποστείλουν ταχυδρομικά έως και τη Δευτέρα 20/08/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου),

την συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται:

  • σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων, από την κα Άννα Γκουτίδη, Γραφείο Κοσμήτορα, 5ος όροφος κτιρίου Τοσίτσα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7723872, e-mail: agoutidi@arch.ntua.gr,
  • σχετικά με τις γνωστικές περιοχές και τα μαθήματα της Σχολής, από τις Γραμματείες των Τομέων και
  • σχετικά με τα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, από τα αντίστοιχα εργαστήρια.

Συμπληρωματική ανακοίνωση: Όσοι/ες Υ.Δ. που λαμβάνουν υποτροφία (ΙΚΥ, ΕΛΚΕ κλπ) επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό – διδακτικό έργο (χωρίς πρόσθετη αμοιβή) στη γνωστική περιοχή «Ιστορία και Θεωρία», καλούνται να υποβάλουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά την σχετική αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Διευκρινήσεις για νέους/ες Υ.Δ.: Όσοι/ες Υ.Δ. έγιναν δεκτοί/ές στη Γ.Σ. της 12/07/2018 και επιθυμούν να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στις γνωστικές περιοχές ή/και στα Διατομεακά εργαστήρια της Σχολής, μπορούν να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτησή τους, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης είναι να έχει συγκροτηθεί η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για τη Διδακτορική τους Διατριβή, το αργότερο έως τη Γ.Σ. της 19/09/2018.