Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 20.7.2018

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ με απόφασή της στη Γενική Συνέλευση αρ. 2/26-10-2016 αποφάσισε την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών.

 

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη διαπίστωση ότι:

  1. Το τελευταίο σε ισχύ Πρόγραμμα Σπουδών είχε ψηφιστεί το 1998 και από τότε είχαν γίνει αποσπασματικές προσθήκες μαθημάτων, με αποτέλεσμα τη διόγκωσή του.
  2. Οι ανάγκες προσθήκης νέων γνωστικών αντικειμένων κατά την τελευταία εικοσαετία είχαν καλυφθεί αποσπασματικά και χωρίς την οργανική ένταξή τους στα διδασκόμενα μαθήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επικαλύψεις γνωστικών αντικειμένων σε ορισμένα από αυτά.
  3. Το υπάρχον Πρόγραμμα Σπουδών δεν ικανοποιούσε επαρκώς την διεπιστημονικότητα των διδασκομένων αντικειμένων, με την οποία είναι σήμερα επιβεβλημένο να αντιμετωπίζονται και να επιλύονται τα θέματα της Αρχιτεκτονικής.
  4. Οι σπουδές ολοκληρώνονταν σε χρόνο κατά πολύ μεγαλύτερο του προβλεπόμενου ( 5 έτη ). Η επιμήκυνση αυτή είναι μη αποδεκτή  και παρότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η τήρηση της πενταετούς διάρκειας σπουδών, θα έπρεπε να επιχειρηθεί η κατά το δυνατόν σύντμηση του πραγματικού χρόνου σπουδών.
  5. Υπήρχε η ανάγκη σαφέστερης διατύπωσης των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων (όπως αυτά περιγράφονται σε αποφάσεις και οδηγίες Διεθνών φορέων) που οδηγούν στην απόκτηση ενιαίου και αδιάσπαστου διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ισοδύναμου με τον τίτλο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) και πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

 

Για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων η Σχολή την 26η/10/2016 εξουσιοδότησε την Επιτροπή Σπουδών της Σχολής να οργανώσει σχετικές συζητήσεις και παρουσιάσεις και εν τέλει να εισηγηθεί στη Σχολή προτάσεις για την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών.

 

Η Γενική Συνέλευση έδωσε ιδιαίτερη σημασία και μετέφερε την επιθυμία της αυτή στην Επιτροπή Σπουδών της Σχολής για την διατήρηση του ενιαίου και αδιάσπαστου διπλώματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού και την ανάγκη εξασφάλισης των γνωστικών αντικειμένων που συνδέονται με τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

 

Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή Σπουδών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, αποτελεί ένα διευρυμένο όργανο, το οποίο αποτελείται από τους τέσσερις Δ/ντές Τομέων και οκτώ μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν τους τέσσερις Τομείς της Σχολής (δύο ανά Τομέα).

Για την αλλαγή του Προγράμματος Σπουδών η Επιτροπή Σπουδών τους 20 τελευταίους μήνες συνεδρίασε 24 φορές (ανοικτές συνεδριάσεις στις οποίες παρίσταντο και οι φοιτητές) και οργάνωσε 10 παρουσιάσεις-συζητήσεις για τα διδασκόμενα μαθήματα επί των προτάσεων που υπέβαλαν οι Τομείς, ομάδες διδασκόντων, μεμονωμένοι διδάσκοντες και ομάδες φοιτητών. Η Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση σε δύο συνεδριάσεις (αρ. 14/25-04-2018 και αρ. 15/23-05-2018) αποφάσισε στις 23/05/2018 την υιοθέτηση ενός νέου Προγράμματος Σπουδών, το οποίο θα διδαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 

Μετά την απόφαση αυτή η Επιτροπή Σπουδών επεξεργάστηκε τις λεπτομέρειες της τελικής πρότασης και ασχολήθηκε ειδικότερα με την κατανομή και τον καθορισμό των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων της Ιστορίας και Θεωρίας στα εξάμηνα. Η πρότασή της υποβλήθηκε στην Κοσμητεία αρ. 5/19-06-2018 και ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση αρ. 16/20-06-2018.

                                                                                      

 

 

Συνημμένα Αρχεία: