ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 2

Ειδικό Μέρος

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΩΝ 2 (4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 03.9.2018

Η εξέταση του μαθήματος Τεχνολογία Δομήσιμων Υλών 2 (4ου εξαμήνου) μεταφέρεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2018. Έναρξη εξέτασης 9.30π.μ.

Puma Rihanna Creeper