Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Πρώτη παρουσίαση Ειδ. Θεμ. Αρχιτεκτονικού Χώρου + Επικοινωνίας 7ου εξ.

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 01.10.2018

Την Τρίτη, 2.10.2018, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη παρουσίαση-συζήτηση των Ειδικών Θεμάτων Αρχιτεκτονικού Χώρου και Επικοινωνίας 7ου Εξαμήνου.

15:30, Αμφιθέατρο Τομέα ΙΙΙ, 4ος Όροφος, Κτήριο Τοσίτσα.

Θέμα: Οι Έννοιες του Κενού και του Χρόνου ως Εργαλεία Οργάνωσης του Αρχιτεκτονικού Χώρου.

Ο Διδάσκων

Ν.-Ι. Τερζόγλου

 

On Tuesday, 2.10.2018, the first presentation-discussion on the Special Topics in Architectural Space and Communication of the 7th Semester will take place.

15:30, Amphitheatre of Department III, 4th Floor, Tositsa Building.

Topic: The Concepts of the Void and of Time as Tools for the Organization of Architectural Space.

N.-I. Terzoglou, Assistant Professor