Ομάδα Ν. Παππά, Ζητούμενα Εξαμήνου Φεβρουαρίου 2019

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24.1.2019

ο ΕΞ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Ν. Παππά

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018:

1. Εικαστική άσκηση

2.Το προσωπικό σας αρχείο το οποίο περιλαμβάνει:

·       1 σελίδα (έως 250 λέξεις) στην οποία αναφέρεται ο στόχο σας και υποστηρίζετε τις επιλογές σας σχετικά με τα υλικά, την μορφή κ.α. του εικαστικού σας

·       Την έρευνά σας, δηλαδή οτιδήποτε σχετικό από έντυπο υλικό, από το διαδίκτυο κτλ (να αναφέρετε τις πηγές σας)

·       Τους πειραματισμούς σας, σκίτσα, κολαζ, σημειώσεις, χάρτες σκέψης (mind maps), κ.α.

·       Ηχητικά αρχεία και βίντεο σε ψηφιακή μορφή

 

Ευχαριστώ

Καλά αποτελέσματα

Ν.Π.

---------------------------------

Visual Arts 3rd semester
N. Pappa Group

Exam Requirements:
1. Visual work
2. A book - archive including:

• 1 page (up to 250 words) with the description of your goal and how you support your choices of the materials, the form, etc of your visual work
• Your research, i.e. anything related to your subject from printed material, the Internet, etc. (note your sources)
• Your experiments, sketches, collages, notes, mind maps, etc.
• Audio and video files in digital format, but you need to print some video stills or have notes from your sound archives

Thank you, I wish you the best results
N. P.