Κανόνες δεοντολογίας για τη διδασκαλία

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 25.6.2019

Η Γενική Συνέλευση στη συνεδρίασή της αρ. 9/13−03−2019 μετά από ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών ΔΕΠ, υιοθέτησε το ακόλουθο κείμενο σχετικά με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διδασκαλία το οποίο έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Ε.Μ.Π.

Womens Running Shoes & Running Clothes

Συνημμένα Αρχεία: