Θέμα εξαμήνου - Παράδοση υπολογισμών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09.1.2020

Σε σχέση με τα ζητούμενα του θέματος εξαμήνου που αφορούν υπολογισμούς (θερμομόνωσης, υγροποίησης υδρατμών και απλούς θερμικούς υπολογισμούς), διευκρινίζεται ότι:

Θα παραδοθούν μόνο οι υπολογισμοί του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ / U-value για όλα τα στοιχεία του κελύφους (φ.ο. & στοιχεία πλήρωσης, στέγαση/εις, δάπεδα), με βάση τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονισμού (Κ.Εν.Α.Κ.).

Οι υπολογισμοί υγροποίησης των υδρατμών και οι απλοί θερμικοί υπολογισμοί δεν θα παραδοθούν.