Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: Πολεοδομία – Χωροταξία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΠΜΣ "Πολεοδομία και Χωροταξία" 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 13.4.2020

Οι Σχολές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, οργανώνουν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο αντικείμενο: «Πολεοδομία και Χωροταξία». Το ΔΠΜΣ απονέμει, μετά από επιτυχή παρακολούθησή του, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Πολεοδομία και Χωροταξία».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη συνημμένη προκήρυξη, από τη Δευτέρα 4 μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: dpms_pol@arch.ntua.gr

Σχετικά με τους τελειόφοιτους: 
Για τους τελειόφοιτους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) στην οποία θα δηλώνουν ότι θα στείλουν το αντίγραφο του διπλώματος μόλις εκδοθεί και το αργότερο μέχρι το πέρας των εγγραφών, εφόσον γίνουν δεκτοί.

Σχετικά με τα πτυχία/διπλώματα της αλλοδαπής:
Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δε διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί (επισυνάπτεται πρότυπο).

Διευκρινίζεται ότι, οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί, είναι πιθανό να κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα πτυχία ή διπλώματα.