Εξετάσεις Ιουνίου 2020 (Διδακτική Ομάδα Νίνας Παππά)

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη 20.5.2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ (4021)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΟΜΑΔΑ: Νίνα Παππά (επικ. καθ.), Ανδρέας Καλακαλλάς (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Για τις εξετάσεις του Ιουνίου, παρακαλούμε στείλτε τον φάκελό σας στο akalakallas@arch.ntua.gr

Ας περιλαμβάνονται τουλάχιστον 12 ασκήσεις με τα εξής:

Μέγεθος 35 Χ 50 εκατ.

· 1 σύνθεση: (α) χρωματικός κύκλος και χρωματικός κύκλος με 50% άσπρο (β) 3 ζώνες με τα τρία ζεύγη συμπληρωματικών, μετάβαση από το ένα χρώμα στο άλλο σε 5 στάδια

· 1 σύνθεση: μελέτη χρώματος από φωτογραφία

Μέγεθος 17 Χ 25 εκατ.

· 1 σύνθεση με ψυχρά (με κάνναβο)

· 1 σύνθεση με θερμά (με κάνναβο)

· 1 σύνθεση αυτοπροσωπογραφία (με κάνναβο) και 3 προσχέδια

· 2 χρωματικούς πειραματισμούς σε κτίρια διαφορετικών χρήσεων –εσωτ/εξωτ

· 1 σύνθεση Λεπτομέρεια από την κουζίνα σας

· 2 συνθέσεις Φωτισμός διαδοχικών χώρων

· 2 συνθέσεις Φωτισμός διαδοχικών χώρων

Σύνολο 12 ασκήσεις

PAINTING (4021)

JUNE 2020 EXAMS PORTFOLIO

GROUP: Nina Pappa (Assistant Professor), Andreas Kalakallas (Laboratory Teaching Stuff)

PORTFOLIO: For the June 2020 exams, please send at akalakallas@arch.ntua.gr your portfolio with at least 12 pieces of the following list:

Size 35 x 50 cm

• 1 composition: (a) color wheel and color wheel with 50% white (b) 3 zones with three complementary color pairs, transition from one color to another in 5 stages

• 1 composition: color study of a photo

Size 17 x 25 cm

• 1 composition of warm colors (with grid)

• 1 composition of cool colors (with grid)

• 1 self-portrait (with grid) and any rough color sketches

• 2 color experimentations: buildings of different uses – external/internal.

• 1 composition from your kitchen

• 2 compositions: distribution of light in different spaces

Total 12 exercises