Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία 2020-2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 01.6.2020

H Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, υλοποιεί και χρηματοδοτεί, από κοινού με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε φοιτητές και νέους μεταδιδακτορικούς ερευνητές Ελληνικών Πανεπιστημίων είτε για σπουδές Μεταπτυχιακού επιπέδου, είτε για ερευνητικό έργο στη Γαλλία.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2020-2021 ξεκινάει την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020. Λήγει την Κυριακή 28 Ιουνίου και ώρα Eλλάδος 23:00, για τις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

To πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υποτροφιών:

 1. Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών: Υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) δεύτερου κύκλου (Master 2) γαλλικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Αποκλείονται τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως.

 2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδουΥποτροφίες κινητικότητας μικρής διάρκειας - από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες - στη Γαλλία, νέων ερευνητών, για την υλοποίηση ερευνητικού έργου (ή μέρους του) σε εργαστήρια υπαγόμενα σε γαλλικά πανεπιστήμια ή σε γαλλικούς ερευνητικούς οργανισμούς.

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 χορηγούνται:

  1. Είκοσι επτά (27) υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες συνίστανται σε:

   • Μηνιαία τροφεία ύψους 700€ (καθαρό ποσό). Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο υπό την προϋπόθεση ικανοποιητικής προόδου.

   • Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 700€ (καθαρό ποσό) για την κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης. Καταβάλλεται κατά την έναρξη της υποτροφίας.

   • Εξασφάλιση - μέσω του αρμόδιου γαλλικού οργανισμού (CampusFrance) - των δικαιωμάτων υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης, όπως απαλλαγή από το κόστος εγγραφής, δυνατότητα διαμονής σε γαλλική δημόσια φοιτητική εστία (CROUS), δωρεάν κοινωνική ασφάλιση κ.α. Το διοικητικό κόστος παροχής των ανωτέρω δικαιωμάτων ανέρχεται σε 110€ μηνιαίως και καταβάλλεται απευθείας στον αρμόδιο γαλλικό οργανισμό (CampusFrance) κατά την έναρξη της υποτροφίας.

  2. Υποτροφίες για τη διαμονή επιστημόνων υψηλού επιπέδου συνολικής διάρκειας 58 μηνών (58 ανθρωπομήνες), οι οποίες συνίστανται σε:

   • Μηνιαία τροφεία ύψους 1,700€ για την κάλυψη των εξόδων διαμονής στη Γαλλία. Καταβάλλονται προκαταβολικά, ανά δίμηνο ή τρίμηνο.

​Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, καθώς και η έναρξη, καταβολή και οι όροι της υποτροφίας αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα.