ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2020

Ημερομηνία: 
Τρίτη 16.6.2020

Αποκαταστάσεις 6ου κατ΄επιλογήν

Η εξέταση του μαθήματος στις 19 Ιουνίου 2020 θα γίνει με τον ακόλουθο τρόπο:

- Οι εργασίες θα παραδοθούν στο my courses στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ την προβλεπόμενη ώρα εξέτασης
- Η προφορική παρουσίαση όσων δεν έχουν ήδη παρουσιάσει θα γίνει την προβλεπόμενη ώρα εξέτασης στα Microsoft teams.
Θα πρέπει να γραφτείτε και στις δύο διαδικτυακές ομάδες, πριν από την ημέρα εξέτασης
-Το αρχείο που θα αποστείλετε θα φέρει ως όνομα το όνομά σας και τον αριθμό μητρώου σε pdf.

Τα link είναι
http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=ARCH1069

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b8bc87a779448e6a345b32bf6b2e14a...

Γεωργία Μαρίνου

Special topics in Building Restoration 6

The examination of the lesson will take place on the 19th of June as following:

- Your project will be handed on the site of my courses in the unit ΕΡΓΑΣΙΕΣ on the
day of the examination according the Programme of the School
- The oral examination for those who have not already accomplished it will be at the appointed time on the Microsoft teams
- You will submit a project- file under your name and registration number
- You must ascribe at both platforms with the links:

http://mycourses.ntua.gr/course_description/index.php?cidReq=ARCH1069

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b8bc87a779448e6a345b32bf6b2e14a...