Προκήρυξη Δ.Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική" Πανεπιστημίου Πατρών 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 22.6.2020

Τα Τμήματα Επιστήμης των Υλικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών - "Δημόκριτος" (Ι.Ν.Ν./Ε.Κ.Ε.Δ.Ε.-Δ.) λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ. στην "Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική" σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Το Δ.Π.Μ.Σ. προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 την εισαγωγή έως και δέκα πέντε (15) φοιτητών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.