Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Επιστήμη των Υλικών" Πανεπιστημίου Πατρών 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 23.6.2020

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην "Επιστήμη των Υλικών" σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης 818/12749 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018/τ.Β') κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έως και είκοσι (20) φοιτητών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια επιλογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.