Πρόσκληση παροχής επικουρικού έργου 2020-2021 [χειμερινό εξάμηνο]

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 26.6.2020

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ές σπουδαστές/στριες των Δ.Π.Μ.Σ. και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες (Υ.Δ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό - διδακτικό έργο στα μαθήματα και στα Διατομεακά Εργαστήρια της Σχολής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη, καλούνται να υποβάλουν, ηλεκτρονικά και μόνο (protocol@arch.ntua.gr), από τη Δευτέρα 29/06/2020 έως και την Κυριακή 05/07/2020 τη συνημμένη αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επιπλέον πληροφορίες θα παρέχονται: