Ανάδειξη εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων στα συλλογικά όργανα της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01.7.2020

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17, 18 και 26 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') και στην Υ.Α. 153348/Ζ1/15-09-2017 (ΦΕΚ 3255/τ.Β'), όπως αντικαταστάθηκε με την Υ.Α. 191014/Ζ1/07-11-2017 (ΦΕΚ 13-11-2017/τ.Β'), οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για ετήσια θητεία, ως εξής:

  • για τη Γενική Συνέλευση της Σχολής: 3 εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους
  • για την Κοσμητεία: 1 εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του
  • για τον Τομέα "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός": 1 εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του
  • για τον Τομέα "Πολεοδομία και Χωροταξία": 1 εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του
  • για τον Τομέα "Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός": 1 εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του
  • για τον Τομέα "Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής": 1 εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του
Συνημμένα Αρχεία: