Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Υδατικοί Πόροι" Τ.Α.Τ.Μ. Α.Π.Θ. 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα 29.6.2020

Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος στη συνεδρίαση αρ.11/16-6-2020 προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στο παρακάτω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος "Υδατικοί Πόροι".

Στο ΠΜΣ εισάγονται δέκα (10) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες.

Κάθε υποψήφιος και κάθε υποψήφια οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2020 όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρμόδια κ. Π. Γιουβανούλη, τηλ. 2310995823 και 2310995991.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του ΠΜΣ, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αίτηση, τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, καθώς και τις εγγραφές στο ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.

Συνημμένα Αρχεία: