Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη" Τ.Μ.Χ.Α. Α.Π.Θ. 2020-2021

Κατηγορίες Ανακοίνωσης: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 03.7.2020

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιητριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Χωρικός Σχεδιασμός για Βιώσιμη και Ανθεκτική Ανάπτυξη" (ΦΕΚ ίδρυσης 3339/τ.Β'/10-8-2018).

Το ΠΜΣ είναι διάρκειας 1 έτους (2 εξάμηνα και θερινή περίοδος) και οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στη δ/νση info@plandevel.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρένονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τηλ. 2310 994179, 2310 991430, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.plandevel.auth.gr/el/studies/postgraduate και
στο e-mail επικοινωνίας msc-planresilience@plandevel.auth.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του ΠΜΣ, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αίτηση, τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης, καθώς και τις εγγραφές στο ΠΜΣ μπορείτε να βρείτε στη συνημμένη προκήρυξη.