Περίοδος θερινών διακοπών - μειωμένης λειτουργίας υπηρεσιών του Ιδρύματος

Ημερομηνία: 
Κυριακή 28.7.2013

Η περίοδος θερινών διακοπών της διοικητικής υπηρεσίας (Γραμματείας) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ορίζεται από 5/08/2013 έως 23/08/2013.

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών προκειμένου για κατάθεση εγγράφων ή παράδοση αλληλογραφίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κεντρική υπηρεσία του Ιδρύματος (Γενικό Πρωτόκολλο / Κτίριο Διοίκησης / Τμήμα Διεκπεραίωσης και Αρχείου, Ισόγειο ώρες 8:30π.μ - 16:30μ.μ τηλ. 210-772 1833 / 1831) το οποίο θα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια των θερινών διακοπών.