5ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΓΣ 22-10-2014 για μετεγγραφές

Ημερομηνία: 
Τρίτη 30.12.2014

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετεγγραφές

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών συζήτησε εκτενώς το θέμα των μετεγγραφών και τα προβλήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι η Σχολή δεν διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για να υποδεχθεί τον μεγάλο αριθμό των σπουδαστών.

Η αδυναμία της Σχολή να εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό σπουδαστών έχει τονιστεί με έγγραφο προς τη Σύγκλητο στις 8/6/2014 και στις 18/9/2014 με αφορμή τη συζήτηση για ίδρυση νέας Σχολής στα Ιωάννινα.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής αποφασίζει ομόφωνα τα παρακάτω :

1.         Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ με το υπάρχον προσωπικό ‐διδακτικό και διοικητικό‐ και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή αδυνατεί να εκπαιδεύσει τους ήδη      υπεράριθμους    εγγεγραμμένους    φοιτητές,    πολύ    δε    περισσότερο    και    τους μεταγραφόμενους. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά το Υπουργείο με τις αποφάσεις   του:    διακοπή    προσλήψεων    διδακτικού    προσωπικού,    διαθεσιμότητες διοικητικού προσωπικού, και δραματική μείωση της χρηματοδότησης.

 

2.         Η  Σχολή  έχει  δηλώσει ότι  μπορεί  να  εκπαιδεύσει 80 νεοεισερχόμενους σπουδαστές και το Υπουργείο αποφάσισε την εισαγωγή 150. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη εγγραφεί 170 με ειδικές διατάξεις και δεν είναι γνωστό που θα φτάσει ο τελικός αριθμός. Η Σχολή παράλληλα έχει επιβαρυνθεί και στα μεγαλύτερα εξάμηνα με μεγάλο αριθμό σπουδαστών, οι οποίοι τον τελευταίο χρόνο έχουν έρθει από περιφερειακές Σχολές με «μεταφορά θέσης». Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λογική των μεταγραφικών διατάξεων οδηγεί σε υπερπληθυσμό τα Ιδρύματα της Αθήνας και σε μαρασμό τα ΑΕΙ της περιφέρειας.

 

3.           Οι υπό μεταγραφή σπουδαστές, με   ευθύνη της πολιτείας, είναι αυτή τη στιγμή «μετέωροι» καθώς δεν μπορούν να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές και το προσωπικό. Με τις θεσπισμένες από το Υπουργείο προθεσμίες μεταγραφών είναι ορατός ο κίνδυνος να χάσουν οι φοιτητές χρόνο από τις σπουδές τους και αυτό δεν αποτελεί ευθύνη της Σχολής. Για την κατάσταση αυτή ευθύνεται αποκλειστικά το Υπουργείο με τις αποφάσεις του.

 

4.           Η Σχολή δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη λειτουργία της ‐με τον αυξημένο αριθμό σπουδαστών‐   παρά μόνο εάν υπάρξει άμεσα: αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν  ‐ οι οποίες πρόσφατα επεστράφησαν από το Υπουργείο Παιδείας‐    επιστροφή του διοικητικού προσωπικού που τον τελευταίο χρόνο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, συμπλήρωση των θέσεων του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε και υπολογισμός του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού με βάση τους πραγματικούς αριθμούς των σπουδαστών.

 

5.           Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ζητούν τη διαμόρφωση ενιαίας στάσης των Σχολών  του ΕΜΠ στο θέμα αυτό και σε συντονισμό με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΣ ΑΠΘ που έχει αντίστοιχα προβλήματα, εκφράζουν την πρόθεση για την άμεση νομική διεκδίκηση της κατάργησης των σχετικών διατάξεων των μετεγγραφών και των συνεπειών τους.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Επικυρώνονται οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής και ακολούθως λύεται η συνεδρίαση.

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ                                                          ΣΟΦΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, ………………………..

Η Γραμματέας της Σχολής