7ο θέμα ημερήσιας διάταξης ΓΣ 26-11-2014 για μετεγγραφές

Ημερομηνία: 
Τρίτη 30.12.2014

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετεγγραφές

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής συζήτησε και πάλι το θέμα των μετεγγραφών για το οποίο έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης και επισημαίνει τα παρακάτω :

Η απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει τη μεταφορά θέσης ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού φοιτητών από Αρχιτεκτονικές Σχολές της περιφέρειας στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ οδηγεί σε αδυναμία λειτουργίας τους, καθώς με το υπάρχον διδακτικό, διοικητικό προσωπικό και την υφιστάμενη υποδομή αδυνατούν να εκπαιδεύσουν τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές -αρκετοί των οποίων έχουν εισαχθεί ως υπεράριθμοι με ειδικές διατάξεις- πολύ δε περισσότερο και τους αιτούντες «μεταφορά θέσης»

Το Υπουργείο Παιδείας δεν ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Σχολής -και γενικότερα στα αιτήματα του ΕΜΠ- τα οποία ανέπτυξαν προφορικά και κατέθεσαν εγγράφως στον Υπουργό Παιδείας στις 3/11/14, ο πρύτανης και οι κοσμήτορες των Σχολών οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό μεταγραφών και οι σχετικές υποσχέσεις που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας δεν υλοποιήθηκαν. Κατόπιν αυτού, οι διδάσκοντες της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, με αίσθημα ευθύνης για τη διατήρηση του επιπέδου σπουδών της Σχολής που υπηρετούν, προχώρησαν στις 19/11/14 σε αίτηση ακυρώσεως κατά των δύο αποφάσεων του Υπουργού «για μεταφορά θέσης εισαγωγής πολυτέκνων, τριτέκνων και ειδικών κατηγοριών» και για «μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια» για τους παρακάτω λόγους:

1.         Οι σπουδές Αρχιτεκτονικής  απαιτούν ιδιαίτερες διδακτικές προσεγγίσεις. Η πλειοψηφία των μαθημάτων διδάσκεται στα εργαστήρια και  τα σχεδιαστήρια  με ολιγομελείς ομάδες σπουδαστών και με την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σχέδια, και προπλάσματα. Οι σπουδαστές ενθαρρύνονται στο να αναπτύξουν την προσωπική τους άποψη σε όλα τα συνθετικά και εικαστικά μαθήματα, την οποία οφείλουν να τεκμηριώνουν και σταδιακά να εξελίσσουν. Ως εκ τούτου η διδασκαλία απαιτεί την άμεση και διαρκή επαφή και συνεργασία των σπουδαστών με τους διδάσκοντες.  Αντίστοιχες απαιτήσεις ισχύουν και για τα θεωρητικά μαθήματα όπου οι σπουδαστές αξιολογούνται στα περισσότερα από αυτά -επιπλέον των γραπτών εξετάσεων- με ατομικά δοκίμια που ο διδάσκων επιβλέπει και κατευθύνει κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Ο μεγάλος αριθμός σπουδαστών ανά διδάσκοντα οδηγεί στην ακύρωση της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας. Επιπλέον καθώς σε πολλά μαθήματα οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις που απαιτούν ολιγομελείς ομάδες, οι παραπάνω διαδικασίες ακυρώνονται εκ των πραγμάτων. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων στις αρχιτεκτονικές σπουδές, όπως η ζωγραφική, η πλαστική και οι παραστατικές τέχνες γενικότερα, καθώς και μια σειρά μαθημάτων και ασκήσεων που απαιτούν τη χρήση εργαστηρίων (προπλασμάτων, προσομοίωσης, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ), προϋποθέτουν χώρους με ειδικές προδιαγραφές, εξειδικευμένο εξοπλισμό και πάγκους εργασίας. Οι υπάρχοντες διαθέσιμοι παραπάνω χώροι δεν μπορούν παρά να υποδεχθούν το πολύ 120 φοιτητές κατ’ έτος.

2.         Σήμερα, η Σχολή αντιμετωπίζει ήδη σημαντικά προβλήματα και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υπερπροσπάθεια και υπερωριακή εργασία των καθηγητών της και του ελάχιστου διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού της. Η περαιτέρω αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων σπουδαστών θα παραβιάσει την εξαντλημένη ήδη φέρουσα ικανότητά της και όχι μόνο δεν θα μπορεί  να ανταποκριθεί  στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά θα αδυνατεί να λειτουργήσει  ομαλά στοιχειωδώς και να διατηρήσει έστω ένα απλώς ανεκτό επίπεδο ποιότητας σπουδών. Περαιτέρω, η επικείμενη αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων σπουδαστών με τις μετεγγραφές  θα δυσχεράνει σε απόλυτο βαθμό το διδακτικό και ερευνητικό έργο των διδασκόντων και θα εκμηδενίσει το δικαίωμα των σπουδαστών σε μία ουσιαστική συνταγματικά κατοχυρωμένη ανώτατη εκπαίδευση, αντάξια των κόπων και των προσδοκιών τους, καταστρατηγώντας  το άρθρο  16 του Συντάγματος.

 

3.         Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι παρά το γεγονός ότι η πρόσφατη αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από ξένους καθηγητές στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ ανέδειξε το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και την αφοσίωση των καθηγητών στο έργο τους, καθώς και το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων, ωστόσο τόνισε τον κίνδυνο υποβάθμισης των σπουδών από την έλλειψη ικανού αριθμού καθηγητών και διοικητικού προσωπικού, καθώς και επαρκών οικονομικών πόρων για την προμήθεια επαρκούς και σύγχρονου εξοπλισμού υλικοτεχνικής υποδομής. Η αξιολόγηση των δομών του ΕΜΠ από ανεξάρτητους αξιολογητές που ορίστηκαν από το Υπουργείο ανέδειξε ότι ήταν λάθος η απομάκρυνση του διοικητικού προσωπικού από το ΕΜΠ και κατέληξε στο ότι με τον αριθμό των φοιτητών και τις επιτελούμενες λειτουργίες θα πρέπει να επιστρέψουν κατ ελάχιστο οι διαθέσιμοι υπάλληλοι στις θέσεις τους.

 

4.         Η Πολιτεία δεν εκπόνησε καμία σχετική μελέτη για τους υπεράριθμους σπουδαστές,  ούτε έλαβε υπόψιν το γεγονός ότι οι σχολές υποδοχής σήμερα, ακόμα και με τους υπάρχοντες σπουδαστές, με μεγάλη δυσκολία επιτελούν τις διδακτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες τους. Για τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου οι αποφάσεις αυτές αυξάνουν τον αριθμό των σπουδαστών σε 290 τουλάχιστον έναντι των 120 που μπορεί η Σχολή να εκπαιδεύσει. Κυρίως, η Πολιτεία δεν έλαβε υπόψιν της ότι:

α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 30% από το 2005 ως σήμερα και σε 4 χρόνια από σήμερα πριν από την αποφοίτηση του μεγάλου αριθμοί σπουδαστών που εισάγονται το 2014, θα έχει μειωθεί κατά 50% εφόσον δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις για το διορισμό νέων μελών ΔΕΠ,  β) Το διοικητικό προσωπικό μειώθηκε, από τριάντα δύο (32) άτομα που υπηρετούσαν το 2010, σε επτά (8) άτομα που υπηρετούν σήμερα και εξυπηρετούν το σύνολο των προπτυχιακών πενταετούς φοίτησης, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδαστών στους τέσσερις τομείς και τα εικοσιένα εργαστήρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, γ) Η χρηματοδότηση του ΕΜΠ και κατ’ επέκταση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με τον τακτικό προϋπολογισμό του 2010, ενώ για το 2015 έχει ανακοινωθεί περαιτέρω μείωση, η οποία καθιστά απαγορευτική τη λειτουργία όχι μόνον της Σχολής αλλά και του ΕΜΠ.

5.         Βιώνουμε όλοι την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που μας οδηγεί σε εξαθλίωση. Τα όποια μέτρα κοινωνικής στήριξης ευπαθών οικογενειών όμως, δεν μπορούν να ληφθούν εις βάρος της ποιότητας εκπαίδευσης που παρέχεται σήμερα στα πανεπιστήμια των μεγάλων πόλεων και να οδηγούν σε μαρασμό τα Πανεπιστήμια της Περιφέρειας. Γι’ αυτό, αν η Πολιτεία επιθυμεί να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και να περιφρουρήσει το δικαίωμα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων να σπουδάσουν σ’ αυτό, θα μπορούσε να θεσπίσει μέσα ενίσχυσής τους, όπως για παράδειγμα φορολογικές απαλλαγές, χορήγηση υποτροφιών και διευκολύνσεις ως προς τη σίτιση και τη στέγαση.

 

6.         Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ για να μπορέσει να εγγράψει και να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές που έχουν κάνει αίτηση μεταφοράς θέσης, ζητούν την κάλυψη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων αναγκών που θα δημιουργηθούν με αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης, προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν ‐ οι οποίες πρόσφατα επεστράφησαν από το Υπουργείο Παιδείας‐ κάλυψη των λειτουργικών αναγκών με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό που τον τελευταίο χρόνο τέθηκε σε διαθεσιμότητα, συμπλήρωση των θέσεων του προσωπικού που συνταξιοδοτήθηκε και υπολογισμό του απαιτούμενου διοικητικού προσωπικού με βάση τους πραγματικούς αριθμούς των σπουδαστών κατά τα διεθνή πρότυπα.

Τα παραπάνω προβλήματα και τα σχετικά αιτήματα παρουσιάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας από τον πρύτανη και κοσμήτορες του ΕΜΠ, αλλά καμία από τις υποσχέσεις του Υπουργού για στοιχειώδη έστω κάλυψη των προβλημάτων των Σχολών, δεν υλοποιήθηκε.

Κατόπιν όλων των παραπάνω αποφασίζεται:

1.         Κοινοποίηση μέσω συνέντευξης τύπου των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Σχολή τα οποία οδήγησαν στην κατάθεση αίτησης ακυρώσεως.

 2.        Αναμονή της κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση ακυρώσεως και σε οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας λόγω πρόδηλης παραβίασης των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 16, 24 και 106 του Συντάγματος, που υπέβαλαν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής από κοινού με το τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ κατά των δύο  πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων για τις μετεγγραφές.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Επικυρώνονται οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν κατά την συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής και ακολούθως λύεται η συνεδρίαση.

Η ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΑΪΣΤΡΟΥ                                                          ΣΟΦΙΑ ΣΙΓΑΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, ………………………..

Η Γραμματέας της Σχολής