Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τρίτη 16.6.2015

Σας γνωρίζουμε ότι το εκλεκτορικό σώμα που συνεδρίασε στις 11.3.2015 σας όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Γ παρ.1 του Ν. 2083/92 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 περ.α του άρθρου 24 του Ν.3549/07, μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επανάληψη κρίσης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικοδομικός Σχεδιασμός και Εξοικονόμηση Ενέργειας», στον Τομέα IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής».

            Τα αναλυτικά υπομνήματα δραστηριότητας των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί το 2005 για την αρχική εκλογή, βρίσκονται στη Γραμματεία της Σχολής και είναι στη διάθεση σας για να τα μελετήσετε.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με την παρ. 3 περ.β του άρθρου 24 του Ν.3549/07, υποβάλλετε στη Γ.Σ. της Σχολής ειδικά αιτιολογημένη έκθεση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του παρόντος.

H ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ