Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής (συνταξ. Δομάγερ)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 17.7.2015

Προς

τα μέλη της 3μελούς εισηγητικής επιτροπής

κα Ειρ. Εφεσίου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

κ. Ιωάν. Τέγο, Καθηγητή Α.Π.Θ.

κ. Ιωαν. Ψυχάρη, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

 

 

Θέμα: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής

 

Σας γνωρίζουμε ότι το διορθωμένο εκλεκτορικό σώμα που συνεδρίασε στις 15−7−2015, σας όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Γ παρ. 1 του Ν.2083/92 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 περ.α του αρθρ.24 του Ν.3549/07, ως μέλη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την κρίση των υποψηφίων: Κωτσοβού Γ., Μιλτιάδου Α., Πνευματικού Ν., Σταματόπουλου Γ. και Τσιάτα Γ., για τη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία του Τομέα 4 «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής», με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και Υπολογισμός Φέροντος Οργανισμού Κτηριοδομικών Έργων» (συνταξιοδότηση Ι. Δομάγερ).

Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με την παρ. 3 περ.β του αρθρ.24 του Ν.3549/07, υποβάλλετε στη Γ.Σ. της Σχολής ειδικά αιτιολογημένη έκθεση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του παρόντος.  

 

H ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ