Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων μετεγγραφής Ακαδ. Έτους2014-2015

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18.9.2015

Ανακοίνωση για την κατάθεση δικαιολογητικών δικαιούχων   μετεγγραφής   επιτυχόντων    ακαδημαϊκού   έτους   2014-2015 στη Σχολή  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πρόσκληση:

Καλούνται οι     δικαιούχοι μετεγγραφής οι οποίοι αναγράφονται στον   πίνακα  επιτυχόντων  ακαδημαϊκού έτους 2014-15 (ο οποίος  κυρώθηκε  με  τη  με  αρ. 143453/Ζ1/14-09-2015   Υ.Α.) να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους    στη Γραμματεία   της   Σχολής, αίθουσα Τ10,  στο ισόγειο του κτιρίου Τοσίτσα, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 από 9.30 π.μ έως 12.30 μ.μ  προσκομίζοντας  όλα  τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την   αίτησή   τους  ότι   θα  υποβάλλουν.  

Δικαιολογητικά:

Τα   δικαιολογητικά  που   θα υποβάλλουν  οι  αιτούντες  είναι  τα  οριζόμενα στο  κεφάλαιο  Ε  της  με αρ. πρωτ.  122606/Ζ1/30-7-2015  εγκυκλίου με τίτλο «Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδημαϊκού  έτους 2014-2015 στις  Σχολές  Αρχιτεκτονικής» (επισυνάπτεται) και  παρακαλούμε να τα έχετε με τη σειρά που αναφέρονται

Οι   αιτούντες,    από     την   αίτηση    των  οποίων   προκύπτει   ότι  είχαν   δηλώσει  ΑΦΜ και ΑΜΚΑ  προκειμένου να μοριοδοτηθούν  με   εισοδηματικά   κριτήρια καλούνται   όπως  υποβάλλουν    επιπλέον   αντίγραφο   του   εκκαθαριστικού   σημειώματος   του  οικονομικού  έτους  2014,    που  αντιστοιχεί   στους   ΑΦΜ,   που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα  κατά   το   οικονομικό   έτος  2014 (εισοδήματα  1-1-2013 έως  31-12-2013).  Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το ανωτέρω  οικονομικό   έτος,    ο αιτών ή/και οι γονείς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για το λόγο απαλλαγής  τους   από   την   υποχρέωση  υποβολής. 

Περαιτέρω,  στην  περίπτωση   που  έχει  δηλωθεί  το  κριτήριο  του/της   αδελφού/ης   φοιτητή    επισημαίνεται  ότι  από τη  βεβαίωση του  Τμήματος ή Σχολής,  πρέπει  να  προκύπτει ότι  ο/η αδελφός/αδελφή είναι,   κατά την   ημερομηνία   υποβολής   της    αίτησης,   φοιτητής   του    προπτυχιακού   κύκλου  σπουδών.

Διαδικασία:

Ο  αιτών  τη  μετεγγραφή ενημερώνεται   το   συντομότερο   δυνατό, εάν από   τον    έλεγχο   των   δικαιολογητικών    του    φακέλου   του,  κατέστη   επιτρεπτή  ή  όχι η εγγραφή    του   στη   Σχολή υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή  προέλευσης   και   την   ολοκλήρωση της εγγραφής του στη  Σχολή υποδοχής.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Οι μεταφερόμενοι φοιτητές δύναται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (Α΄24).

Σε περίπτωση  που η  συνδρομή  των  μοριοδοτημένων στην  υποβληθείσα   αίτηση    μετεγγραφής  κριτηρίων του   Κεφαλαίου Γ ΄ της  με  αρ.  122606/Ζ1/30-7-2015  εγκυκλίου δεν  αποδειχθεί   από   τα   υποβληθέντα   δικαιολογητικά, είτε  για όλα  τα δηλωθέντα και μοριοδοτηθέντα κριτήρια είτε  για  κάποιο   από   αυτά, ενημερώνεται  η Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης - Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών,  προκειμένου  να  προβεί στην   ακύρωση της αίτησης και  στην  τροποποίηση του  κυρωμένου πίνακα   δικαιούμενων   μετεγγραφή   ως   προς  τη   διαγραφή   των   ανωτέρω   αιτούντων.