Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21.9.2015

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών - μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.151/144431/Α5/15-09-2015 Υ.Α. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται προθεσμία εγγραφής για την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, για το ακ. έτος 2015-16, το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015.

Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής προεγγραφής.

Η εγγραφή και η κατάθεση των δικαιολογητικών, είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, θα γίνει στη Γραμματεία της Σχολής, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα 12.00-14.00 καθημερινά, εκτός Παρασκευής.

Οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά για την εγγραφή της εν λόγω κατηγορίας αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

  ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ