Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών 2015 - 2016

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 30.9.2015

Σας ανακοινώνουμε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 το οποίο εγκρίθηκε στην υπ'αριθμόν 1 συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου" με ημερ. 08/09/2015.