Κατάθεση δικαιολογητικών των αιτούντων μετεγγραφή για το ακαδ.έτος 2015-2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 25.1.2016

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου  2016

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ   ΕΤΟΥΣ   2015-2016

 

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν την μετεγγραφή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016  (οι οποίοι αναγράφονται στον πίνακα όπως αυτός  κυρώθηκε  με  την με αρ.  4849/Ζ1/14-01-2016  απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) να προσέλθουν στη Γραμματεία   της   Σχολής, αίθουσα Τ10, στο ισόγειο του κτιρίου Τοσίτσα, την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 από 10.00 π.μ έως 12.00 μ.μ  προσκομίζοντας  όλα  τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί  με  την   αίτησή   τους  ότι   θα  υποβάλλουν. 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Γραμματεία της Σχολής στα τηλέφωνα 210 772 3330 ή 210 772 3327. 

 

Δικαιολογητικά:

Τα   απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Εγκύκλιο  αρ. 173476/ζ1/30-10-2015 με θέμα «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού  έτους 2015-2016» στο κεφάλαιο Ε. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (σελ. 5-6).

 

Διαδικασία:

  1. Κατά την προσέλευσή τους οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα / διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.
  2. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών από άλλο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση κυρωμένη από νόμιμη αρχή.
  3.  Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεν πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από τη Σχολή προέλευσης, μέχρι να ολοκληρωθεί και να οριστικοποιηθεί η διαδικασία εγγραφής τους στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  4. Θα χορηγηθεί από τη Σχολή επαρκής χρόνος υποβολής της βεβαίωσης διαγραφής από τη Σχολή/Τμήμα Προέλευσης, προκειμένου οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές να ολοκληρώσουν τυχόν υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου.
  5. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές δύναται να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων αναλυτική βαθμολογία και οδηγό σπουδών της Σχολής/Τμήματος Προέλευσης.
  6. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ