Προκήρυξη βραβείων νέων Διδακτόρων Σαράφη 2011-2014

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 02.3.2016

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, συνεδρία αρ.11/02-03-2016, αφού έλαβε υπόψη την από 10/07/2008 απόφαση της 16ης/2008 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προσκαλεί όσους/όσες έχουν ολοκληρώσει τη Διδακτορική τους Διατριβή και αναγορευτεί σε Διδάκτορες του Ε.Μ.Π. κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2011 – 2012, 2012 – 2013 και 2013 – 2014 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στη διαδικασία βράβευσης της καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής του Ε.Μ.Π. κατά τα ανωτέρω ακαδημαϊκά έτη, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Σαράφη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ενημερώσουν, μέσω e-mail: postgrad-secr@arch.ntua.gr, το Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 10/03/2016. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) της Σχολής θα επιλέξει μία (1) Διατριβή ανά έτος, η οποία και θα προταθεί για βράβευση. Ένα (1) αντίγραφο των επιλεχθέντων Διατριβών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία, μετά την κοινοποίηση της απόφασης, προκειμένου να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Σπουδών.

Η πρόσκληση αυτή αφορά τους Διδάκτορες της Σχολής που αναγορεύτηκαν από τη Γ.Σ. της 09/11/2011 μέχρι και τη Γ.Σ. της 24/09/2014.

Συνημμένα Αρχεία: