Επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε συνέδρια 2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 07.3.2016

Το Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης ΕΜΠ, κατά τη συνεδρίαση της 16/02/2016, αποφάσισε τη διάθεση συγκεκριμένων ποσών ανά Σχολή για την επιχορήγηση συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ.Δ.) σε συνέδρια (βάσει του προβλεφθέντος κονδυλίου (Κ.Α. 0857) στο σχέδιο Προϋπολογισμού της Φ.Λ. οικονομικού έτους 2016 και του ισχύοντος αλγορίθμου, συνυπολογίζοντας τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του έτους 2015).

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε Υ.Δ. δικαιούται οικονομικής ενίσχυσης για ένα (1) συνέδριο εξωτερικού και ένα (1) εσωτερικού κάθε χρόνο. Η χρηματοδότηση αφορά τα πραγματικά έξοδα του εισιτηρίου μετάβασης – επιστροφής, το δικαίωμα συμμετοχής και τη δαπάνη διαμονής, τα δε ποσά ενίσχυσης θα αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Σχολής.

Αρχικά, οι αιτήσεις για έγκριση των επιχορηγήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής πριν από την πραγματοποίηση του συνεδρίου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην αίτηση χρηματοδότησης και μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου και εντός προθεσμίας ενός μηνός από αυτήν, ο Υ.Δ. υποχρεούται να υποβάλλει στη Φ.Λ. σε πρωτότυπα και αποκλειστικά στο όνομά του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Συνημμένα Αρχεία: