Υποτροφίες μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εσωτερικού Κληροδοτήματος "Νικόλαου Κρητσκή" 2013-2014

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19.4.2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας καταγόμενους από τις Σπέτσες για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, για σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακές) και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, σε Πανεπιστήμια της χώρας, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος "Νικόλαου Κρητσκή", σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις ανά περιοχή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές.

Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ευρώ το μήνα και ο χρόνος καταβολής της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Η υποτροφία διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών είναι πολύ καλή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την 23η Απριλίου 2016 και το αργότερο μέχρι και την 21η Ιουνίουίου 2016. Τα δικαιολογητικά μπορούν:

  1. Να υποβληθούν ηλεκτρονικά αφού σαρωθούν και υποβληθούν ως ψηφιακά αρχεία pdf συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση
  2. Να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Συνημμένα Αρχεία: